Win een initiatievlucht in een R22 helikopter!

Wat moet je doen?

-Like dit bericht
-Tag iemand die volgens jou de geschikte kandidaat is om een initiatievlucht te winnen.

De actie loopt tot en met 16 september 2017.
Veel succes!


Wedstrijdreglement:

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door STB-Copter. Deze wedstrijd is niet verbonden met de organisatie Facebook, deze kan niet verantwoordelijk gesteld worden.

De deelnemers moeten op de facebookpagina van STB-Copter een persoon taggen in het wedstrijdbericht.

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

De actie loopt tot en met 16 september 2017.

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon dewelke de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Eenzelfde persoon kan slechts één keer deelnemen.

Te winnen: één gratis proefles voor één persoon in een R22 helikopter

Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslag en beslissingen van STB-Copter kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van de organisator, de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De eventuele winnaar aanvaardt via zijn deelname aan de wedstrijd dat zijn/haar naam bekend wordt gemaakt door de organisator via diens Facebookpagina en/of website.